BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

4K Uluslararası Belgelendirme İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi (bundan sonra ‘4K Belgelendirme’ olarak anılacaktır), 4K Belgelendirme’nin belgelendirme sınavlarında kararı verilmiş belge almaya hak kazanmış aday, bundan sonra ‘Belge Sahibi’ olarak ifade edilecektir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu sözleşme, 4K Belgelendirme belgelendirme süreci ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. BELGE SAHİBİ’NİN SORUMLULUKLARI
  • Belge sahibi, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen, belgenin geçerli olduğu süre kadar belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
  • Belge sahibi, belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
  • Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında geçerli olmadığı için kullanılamaz.
  • Belge, MYK ve TÜRKAK usul ve esaslarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılmalıdır.
  • Belge sahibi, meslek alanlarına ait ulusal yeterliliklerde tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ ve ‘Gözetim Sıklığı’ şartlarına uymalıdır.
  • Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda belge kullanımı son bulur ve belge sahibi belgeyi 10 gün içinde 4K Belgelendirme’ye teslim etmek zorundadır.
  • Belge sahibi, belgenin kaybedilmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile 4K Belgelendirme’ye bildirmek zorundadır.
  • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir.
  • Belge, 4K Belgelendirme’nin itibarına ve kurumsal şahsiyetine zarar verecek şekilde kullanılamaz.
  • Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
  • Belge yenileme süreçlerinde belge sahibi, 4K Belgelendirme’nin o yılki ücret tarifesine göre ödemesini yapmakla yükümlüdür.
  • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için 4K Belgelendirme’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
  • Belge, birden çok kuruma verilmek ya da ibraz etmek üzere belge sahibinin talebi ve 4K Belgelendirmenin uygun görmesi ile eksiksiz ve belge tam olarak görünecek şekilde çoğaltılabilir. Çoğaltılan her bir belge kopyası için “Kontrollü Kopya” ve “Şirket Kaşeleri” vurulur ve Genel Müdür tarafından paraflanır. Fakat ilgili belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve kullanılamaz.
  • Belge sahibi, marka/logo kullanımını, 4K Belgelendirme’ye ait Marka ve Logo Kullanım Talimatına uygun şekilde gerçekleştirmelidir. 03 Marka ve Logo Kullanım Talimatına www.4kbelge.com adresinden ulaşabilir.
  • Belge sahibi, belge kullanımı sırasında yürürlükte olan ‘MYK Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde’ yer alan kriterlere uyacağını taahhüt eder.
  • Belge sahibi, TÜRKAK ve MYK markalarını amacı dışında kullanamaz.
  • Ayrıca aday girmiş olduğu sınavın herhangi bir biriminden başarılı olması durumunda adayın talebi üzerine birim birleştirme sertifikası düzenlenip Genel Müdür tarafından imzalanıp adaya teslim edilir.
  • Belgenin kaybedilmesi durumunda veya yeniden basılmasının talep edilmesi durumunda belge ücreti, web sitesinde belirtilen ücret bazında değerlendirilir.
  • Belge sahibi, iletişim bilgilerinin değişmesi ve belge aldığı mesleği yapabilme kabiliyetini yitirmesi durumunda 4K Belgelendirme’ye bildirmekle yükümlüdür.
  • Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen ilgili yeterliliğin revizyonunda köklü değişikler yapılması durumunda, belge sahibi, 4K Belgelendirme’nin 01 Belgelendirme Prosedürü’ndeki sürece uymak zorundadır.
  • Belge sahibi ve çalıştıkları kuruluşlar, 4K Belgelendirme logo/markasının kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

 

 1. 4K BELGELENDİRME’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • 4K Belgelendirme, belge sahibinin kişisel bilgilerini, kişinin kendi yazılı izni olmadan (TÜRKAK, MYK ve yargı organları dışında) hiçbir kişi veya kurum ile paylaşmamakla, gizlilik ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
  • 4K Belgelendirme, belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve iptali yetkilerine sahiptir.
  • Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; belge gözetimi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, belgenin askıya alınması, iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları e-posta veya sms ile bildirmek zorundadır.
  • 4K Belgelendirme, belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde 4K Belgelendirme’nin web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmek zorundadır.
  • Belgelendirme şartlarında ve belge kapsamında değişiklik yapılması durumunda, 4K Belgelendirme’nin web sayfasında yayınlamak, değişen şartlara uymaları konusunda belge sahibini e-posta veya sms yoluyla bilgilendirmek zorundadır.
  • Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamak zorundadır.
  • 4K Belgelendirme TLM.03 Marka ve Logo Kullanım Talimatını belge sahibinin erişimine açık olacak şekilde 4K Belgelendirme’nin web sayfasında duyurmak zorundadır.
 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Belge sahibi, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce 4K Belgelendirme’nin iç prosedürlerini tamamlamayı, bundan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti Aydın mahkemelerini kabul ederler.

 

 1. GENEL
  • Bu sözleşme iki nüsha olacak şekilde hazırlanır ve bir nüshası adayda, diğer nüshası 4K Belgelendirme’de kalır.
  • Sözleşme kural ve şartları, 4K Belgelendirme tarafından, belge sahibine yazılı veya sözlü görüşme ile veya web sitesinde duyuru şeklinde aktarımla, herhangi bir değişiklik yapıldığına dair, bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.
  • Bu sözleşme aday, belge almaya hak kazandığında geçerlidir.

        Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ve taahhüt ederim.